(+66) 61 346 3891 info@cm6.run

ประกาศความเป็นส่วนตัว

วันที่ 30 พ.ค. 65

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

บริษัทกู๊ดดีบอกซ์จำกัด (“บริษัท”/“เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ในประเทศไทย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ดังประเภทต่อไปนี้

a) ข้อมูลส่วนตัว: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนของท่านได้เช่น ชื่อ ชื่อที่ท่านประสงค์จะให้ใช้ เพศ วันเกิด เลขและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง และ หมายเลขหรือรหัสอื่นใด ที่มีการออกโดยรัฐบาล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ลายเซ็น ข้อมูลในการพิสูจน์ตัวตนต่างๆ เช่น รหัสผ่าน ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสแกนใบหน้า (facial recognition data) รูปถ่ายและภาพ ชื่อและข้อมูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของท่าน หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การระบุตัวบุคคลได้

b) ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล ข้อมูลสื่อโซเชียล หรือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ

c) รายละเอียดของผู้อื่น: รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เราอาจมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยตรง เช่นรายละเอียดส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น ผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ของท่าน เป็นต้น

d) ข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัล: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่ระบบช่องทางการให้บริการ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือ สื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของบุคคลภายนอกก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ สื่อสาร เข้าเยี่ยมชม หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น รหัส IP address ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเน็ตเวิร์ค ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ คุกกี้ บันทึกกิจกรรมการใช้งาน ตัวระบุออนไลน์ (online identifier)  รหัสอุปกรณ์เฉพาะตัว (unique device identifier) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location data) ภาพถ่าย วีดีโอ และ การบันทึกเสียง ประเภทและฟังก์ชันของอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่อยู่ในอุปกรณ์ ฯลฯ

e) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์/ข้อมูลการสื่อสาร: ในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เราจะมีการใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

f) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (account login information): ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ต้องใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของท่าน

g) ข้อติชมจากท่าน: ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านแชร์กับเราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการกับเรา เช่น ความต้องการและความสนใจของท่าน ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านที่ให้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการทำวิจัย หรือ ข้อมูลการติดต่อของท่านซึ่งท่านให้เราไว้เพื่อใช้ส่งข่าวสารและการอัพเดทต่างๆ ของเรา

h) บริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา: หมายถึงการสื่อสารใดๆ ถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการให้บริการต่าง ๆ เช่น บันทึกการติดต่อ การร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาท อีเมล หรือ จดหมายที่ท่านส่งให้เรา และบันทึกข้อติชมของท่านและคำปรึกษาใด ๆ ที่เราได้ให้แก่ท่าน

i) ข้อมูลทางโสตทัศน์และภาพถ่าย: เช่น ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจากกล้อง

j) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น เว็บไซต์ ITRA.RUN

k) แหล่งข้อมูลสาธารณะ: หมายถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลที่เราแจ้งแก่ท่านว่าจำเป็น เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่าน หรือไม่สามารถทำสัญญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมที่จำเป็นนี้ อาจส่งผลให้การให้บริการของเรามีข้อจำกัด ถูกระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกต้องห้าม แล้วแต่กรณี

หากท่านเปิดเผยของมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่เรา ท่านยืนยันกับเราว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเข้าใจถึงเงื่อนไขในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทและท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

ทางบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือ เพื่อใช้เป็นฐานการประมวลผลตามที่ อธิบายไว้ในข้อ 2 ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อจำกัดนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายห้ามไม่ให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล แต่เป็นไปเพื่อให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของท่าน

การประมวลผลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล เช่น:

 • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน
 • เพื่อการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
 • เพื่อทำรายงานสถิติ
 • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่าน
 • เพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราแก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เมื่อเป็นกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของท่าน
 • เพื่อเป็นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการหรือเป็นการแจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ
 • เพื่อเป็นการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ
 • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประกันอุบัติเหตุ
 • เพื่อจัดเก็บรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องขอของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเก็บรักษาเอกสารไว้ใช้เป็นหลักฐาน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ทางบริษัท หรือบุคคลภายนอก

 • จำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจะให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอ (เช่น เพื่อการดำเนินการชำระเงิน)
 • มีหน้าที่ต่อสาธารณะหรือหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น ข้อมูลการได้รับวัคซีน)
 • มีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมและผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราอาจเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีหลังจากที่ท่านเลิกเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่สัญญาของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นสามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเหตุผลทางเทคนิค เราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่า 10 ปี ซึ่งกรณีดังกล่าวรวมถึงกรณีที่เราเก็บบันทึกการใช้สิทธิตามกฎหมายของบุคคลใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่มีผู้ปฏิเสธการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดแบบตรงจากเราหรือร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเราไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ตามรอบการลบทำลายข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่ท่านได้รับบริการจากบุคคลภายนอก (เช่น ITRA.run) บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ โปรดแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจจะขอให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลเป็นครั้งคราวและในบางกรณีเราอาจดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการร้องขอจากท่านก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้นั้นตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ข้อกำหนดและข้อยกเว้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านสามารถถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ก่อนที่การถอนความยินยอมของท่านจะมีผลบังคับในกรณีที่ความยินยอมจากท่านไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้เรามีข้อจำกัดในการมอบสิทธิประโยชน์หรือประสบการณ์การใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้รับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ความยินยอมจากท่านเป็นเงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริการของเรามีข้อจำกัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย หรือทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านหรือคำขอก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ตามแต่กรณี ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นและขอสงวนสิทธิตามกฎหมายของเราไว้อย่างชัดแจ้งทุกประการในกรณีที่การถอนความยินยอมของท่านนำไปสู่ การจำกัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย
 • สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และมีสิทธิในการตรวจสอบว่าเราได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมไว้โดยไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบ: ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเรากำลังดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอยู่
 • สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • สิทธิในการร้องเรียน: ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีเขตอำนาจได้หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน เรามุ่งเน้นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

8. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้

 • ที่โทรศัพท์หมายเลข 061-346-3891
 • ส่งอีเมลหาเราได้ที่ info@mytrails.run

  "IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE"

  Nelson Mandela

  DISCOVER THE LIMITS TOGETHER !

  ติดต่อเรา

  โทรศัพท์

  061 346 3891

   อีเมล์

  INFO@CM6.RUN