(+66) 61 346 3891 info@cm6.run

ค่าลงทะเบียน

ระยะแข่งขัน

ราคาปกติ

4 กุมภาพันธ์  ถึง
30 เมษายน  2567

Late Entry

1 พฤษภาคม  ถึง
30 มิถุนายน  2567

7,600 บาท

8,360 บาท

7,400 บาท

6,720 บาท

6,200 บาท

6,820 บาท

5,400 บาท

5,940 บาท

4,600 บาท

5,060 บาท

3,900 บาท

4,290 บาท

3,900 บาท

4,290 บาท

3,400 บาท

3,740 บาท

2,300 บาท

2,530 บาท

** ค่าลงทะเบียน ไม่รวม ค่าบริการระบบช่องทางการชำระเงิน 5 % 

"IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE"

Nelson Mandela

DISCOVER THE LIMITS TOGETHER !

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

061 346 3891

 อีเมล์

INFO@CM6.RUN