(+66) 61 346 3891 info@cm6.run

การเปลี่ยนแปลงระยะ

การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะที่มากกว่า

  • ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2567 – ชำระเพิ่มส่วนต่างของค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าลงทะเบียน ณ เวลานั้นๆ) และ มีค่าดำเนินการ 250 บาท
  • หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะการแข่งขัน
  • การขอเปลี่ยนแปลงเป็นระยะที่มากกว่า สามารถดำเนินการได้ เมื่อมีผู้ลงทะเบียนยังไม่เต็มจำนวนในระยะนั้นๆ 
  • ชำระเพิ่มส่วนต่างของค่าลงทะเบียน(ตามอัตราค่าลงทะเบียน ณ เวลานั้นๆ) และชำระค่าดำเนินการเปลี่ยนระยะตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • ทุกการชำระเงิน จะมีค่าบริการระบบช่องทางการชำระเงิน 5%

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะที่น้อยกว่า

 • ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 – ได้รับคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียน และ มีค่าดำเนินการ 250 บาท
 • ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 – ไม่ได้รับคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียน และ มีค่าดำเนินการ 250 บาท
 • ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2567 – ไม่ได้รับคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียน และ มีค่าดำเนินการ 500 บาท

 

 • การขอเปลี่ยนแปลงเป็นระยะที่น้อยกว่า สามารถดำเนินการได้ เมื่อมีผู้ลงทะเบียนยังไม่เต็มจำนวนในระยะนั้นๆ 
 • มีค่าดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถขอคืนในส่วน payment gateway 5%

 

"IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE"

Nelson Mandela

DISCOVER THE LIMITS TOGETHER !

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

061 346 3891

 อีเมล์

INFO@CM6.RUN